Tuore gradu: Aikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa (Korhonen)

Kokemus kansalaisopiston kädentaitojen opettamisesta ja opiskelusta kansalaisopistossa olivat taustalla, kun lähdin tekemään tutkimusta Ahjolan kansalaisopiston Jopeko-hankkeesta Tampereella. Tutkimuksenteko antoi minulle tilaisuuden tutustua maahanmuuttajien koulutukseen ja aikuisten perusopetukseen. Ahjola tarjosi myös mahdollisuuden yliopistoharjoittelulle ja tutustumisen kansalaisopiston kurssisuunnitteluun käytännössä.

Kansalaisopisto aikuispedagogiikan erityisosaajana ja aikuisopintojen tarjoajana on tutkimustuloksissani keskeisenä. Kansalaisopiston kurssitarjonta sisältää runsaasti vapaa-ajalle suunnattuja harrastuskursseja, joihin osallistuminen ei vaadi erityistä pohjakoulutusta, mutta jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää taitoja oman innostuksen pohjalta. Jopeko -hankkeessa Ahjolan kansalaisopisto tarjoaa kursseja peruskoulututkintoa suorittaville maahanmuuttajanuorille, jolloin niistä muodostuu osa heidän perusopintojaan.

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitä erityistä kansalaisopisto voi tarjota maahanmuuttajanuorten perusopintoihin. Jopeko -hanke tarjosi taide- ja taitoaineiden (kädentaidot, musiikki ja liikunta) kursseja Tampereen aikuislukiossa perusopetuksen opintoja suorittaville maahanmuuttajanuorille. Hankkeen tuki opiskelijoille ilmeni mahdollisuutena käyttää suomen kieltä näillä toiminnallisilla kursseilla sekä samanaikaisopetuksena reaaliaineiden tunneilla. Toinen tavoite oli lisätä kurssien määrää perusopinnoissa, mikä osaltaan parantaa hakumahdollisuuksia nuorisoasteen yhteishaussa. Maahanmuuttajanuorille suunnatut taide- ja taitoaineiden kurssit rahoitettiin Opetushallituksen nuorisotakuun maahanmuuttajanuorten koulutukseen suunnatulla opintoseteliavustuksella.

Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, johon perehdyin toimintatutkimuksen menetelmin. Ahjolan kansalaisopiston Jopeko – hankkeen raportit aiemmilta vuosilta toimivat aiheeseen perehdyttäjänä. Osallistuminen kädentaitojen tunneille tutkijana oli keskeinen osa toimintatutkimuksellista tiedonhankintaa. Kirjoittamani tutkimuspäiväkirja sisälsi osallistuvan havainnoinnin muistiinpanot sekä tutkimustyön eri vaiheet. Haastatteluja tein kolmelle opiskelijalle, kolmelle hankkeessa työskentelevälle opettajalle sekä kahdelle aikuislukion opinto-ohjaajalle. Aineisto antoi mahdollisuuden tutustua tutkimuskohteeseen useista eri näkökulmista.

Tuloksissani toin esille kansalaisopiston vahvuutena aikuispedagogisen osaamisen. Käytännössä se näyttäytyi opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien huomioimisena opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ja kädentaitojen opetuksen toimiessa suomalaiseen kulttuuriin perehdyttäjänä. Opiskelun tavoitteita tukevina elementteinä kädentaitojen tunneilla näyttäytyivät ryhmän ilmapiiri, opettajan ammattitaito ja tunneilla käytetyt työtavat.  Myös Ahjolan tekemä kurssipalautekysely toi esille, että opiskelijat arvostivat opittua ompelutaitoa, opettajan työtapaa ja ilmapiiriä luokkakavereiden ja opettajan kesken.

Kansalaisopistoilla on pitkä perinne harrastusmuotoisten opintojen tarjoajana ja aikuisille suunnattujen kurssien järjestäjänä. Myös yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa on kuulunut kansalaisopistojen toimintatapaan, kuten tässäkin tapauksessa. Tavoitteena vapaan sivistystyön opinnoissa on ollut sivistyksellinen ja koulutuksellinen tasa-arvo ja kansalaisvalmiuksien kehittäminen. Nykyään vapaan sivistystyön opinnoista haetaan yhä useimmin hyvinvointia elämään. Jopeko tuki osaltaan tavoitetta edistää opiskelijoiden hyvää elämää ja kotoutumista.

Avainsanat: kansalaisopisto, vapaa sivistystyö, kädentaitojen opetus, aikuinen, maahanmuuttaja


SILJA KORHONEN: Aikuispedagoginen osaaminen kansalaisopiston erityisyytenä maahanmuuttajanuorten perusopinnoissa. Tapaustutkimus Ahjolan kansalaisopiston Jopeko-hankkeesta (Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 2017)

Gradu verkossa: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/102150/GRADU-1507570179.pdf?sequence=1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *