Opinnäytetori

Tervetuloa opinnäytetorille!

Onko mielessäsi ajankohtaisia opinnäytetutkimusaiheita? Tai oletko kiinnostunut tekemään opinnäytetutkimuksesi vapaaseen sivistystyöhön liittyen?

SVV-ohjelma kerää yhteen vapaan sivistystyön opinnäyteaiheita (kandi-, gradu- tai väitöstutkimukset).

Kiinnostuitko aiheesta? Ole yhteydessä SVV-professoreihin Anja Heikkiseen (UTA), Jyri Manniseen (UEF) tai Petri Saloon (ÅA), tai Jenni Pätäriin (Yhteystiedot). Uusia aiheideoita voi jättää helposti myös kommenttiosioon.

Tampereen seudulla tutkimusaiheita kerätään ensisijaisesti kasvatustieteiden tiedekunnan omalla Opinnäytetyötorilla.


Tutkija tai harjoittelija haussa – Aiheideoita ja harjoittelupaikkatarjouksia vapaan sivistystyön kentältä

 • Ahjolan  kansalaisopistossa Tampereella olisi opiskelijaharjoittelijalle töitä n. 3 kuukaudeksi  huhti-kesäkuussa 2018 tai elokuusta alkaen. Tehtävänä
  on laatia kysely tuntiopettajillemme sekä otantamaisesti
  opiskelijoille tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioista. Vastausten
  pohjalta laaditaan oppilaitoksen tasa-arvo ja
  yhdenvertaisuussuunnitelma. Ahjolan Setlementillä suunnitelma on
  valmiina ja sitä käytetään työn pohjana. Opiskelijalla tulisi olla oikeus harjoittelutukeen yliopistolta. Yhteydenotot: rehtori Pilvi Mansikkamäki  ja Anja Heikkinen (ks. yhteystiedot linkkien takaa)

SVV-toimintakauden 2017-2019 pääteema: Rakennemuutokset ja muuttuva kansalaisuus

 • Edistääkö (ja jos niin miten) osallistuminen vapaan sivistyksen koulutukseen aktiivista kansalaisuutta?
 • Miten kansalaisopistot vastaavat lainsäädännössä asetettuun hyvinvointitehtävään? Miten se näkyy opistojen arjessa?
 • Opetussuunnitelmatyön rakenne kansalaisopistoissa.

1 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Saavutettavuus

 • Eri näkökulmat: Hinta, sisältö, sijainti, tarjonta, tarve? Kenelle olemme saavuttamattomissa? Miksi?
 • Tuntiopettajien saavutettavuus kansalaisopistoissa.

Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus

 • ”Uudet suomalaiset yhdistystoiminnassa” (TJS-opintokeskuksen hankkeeseen perustuva viitekehys, yhteyshenkilön tiedot SVV-sivustolla).

Yhteisöllisyys

 • Opistojen rooli suhteessa uuteen kaupunkiyhteisöllisyyteen ja esim. pop up -kulttuuriin – mihin seiniä tarvitaan?

Eläkeläisten ja vanhusten sivistystarpeet

 • Vastaako tarjonta kysyntään? Mitä haetaan? Eläkeläiset eri oppilaitosmuodoissa? Miten seniorit hyötyvät osallistumisesta kursseille?

Osallistuminen ja osallistumattomuus

 • Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että henkilö osallistuu tai ei osallistu opistojen kurssi- ja harrastustoimintaan? Voivatko ei-aktiiviset automaattisesti huonosti?
 • Miksi jotkut kunnan asukkaat eivät käytä kansalaisopiston palveluja – syyt, tarpeet ym. (Lapua)
 • Kansalaisopistojen imagotutkimus: Muiden oppilaitosten rehtorit, kilpailijat, pk-yritykset, miehet, nuoret… Mitkä syyt estävät heitä osallistumasta?
 • Miksi opiskelija keskeyttää opintonsa?
 • Pirkan opiston asiakasryhmien kartoitus, tavoittaminen ja markkinointikanavien löytäminen.
 • Pirkan opiston osallistujarakenne suhteessa vapaan sivistystyön lain edellyttämään.
 • Opiskelijapalautteiden keräämisen systemaattisuus kansalaisopistokentällä.
 • Opiskelun kasaantuminen niille, joilla on jo muutenkin hyvät lähtökohdat, koulutusta jne. Nouseeko korkeasti koulutettujen naisten määrä opiskelijoissa esim. isojen liikuntaryhmien kautta (yleistykset kentästä ja tilastoista antavat helposti väärän kuvan koko maan tilanteesta)?

Sukupuoli

 • Miten saada miehet kiinnostumaan kansalaisopiston kursseista, mitä kursseja he kaipaavat ja millaista tapaa opiskella?
 • Miten eri kohderyhmät näkevät kansalaisopistot? Mitä miehet hakevat opistosta ja mitä meillä tulisi olla, että he kokisivat opiskelun houkuttelevana?

Kestävä kehitys ja ympäristösivistys

 • Kestävä kehitys ja sen arvopohja vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintakulttuurissa.

Alueellinen väestörakenne

 • Pirkan opiston opetuksen vastaavuus seudullisen väestörakenteen vaatimuksiin – kehitysnäkymiä?
 • Alueelliset ja oppiaineisiin liittyvät vaihtelut opiskelijaprofiileissa.

Opistot alueellisina sivistäjinä

 • Mäntyharjun kansalaisopiston historiikki.
 • Soisalo-opisto – vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueellisena oppilaitoksena.
 • Loviisan kansalaisopisto – yhden ylläpitäjän kaksi opistoa ja opistokulttuuria.

2 Vapaan sivistystyön reviirit, paradigmat ja bunkkerit ja ne ylittävä yhteistyö

Sektorit ylittävä yhteistyö

 • Moniammatillinen yhteistyö, sote sekä hyvinvointi- ja terveys. Missä mennään?
 • Rajat: instituutioiden, kuntien, henkiset… kaupunkimaantiede mukaan, mentaalimaantiede, ihmisten toimintaside ja oppilaitokset siinä à välineitä kehittämiseen.

VST-toimijoiden välinen yhteistyö

 • Minkälaista yhteistyötä esim. viimeisen 20 vuoden aikana on tehty? Yhteistyön esteet? Alueellisesti – valtakunnallisesti? Yhteistyön tarve ja tulevaisuus?
 • Fuusiot: miten syntyy uusi yhteisö à työkulttuuri yhä moniammatillisemmassa työyhteisössä, johtaminen.
 • Vapaan sivistystyön valtarakenteet à paikalliset, luottamusjohto, kunnan rooli maakuntahallinnon uudistuessa.

Kehittämishankkeisiin liittyvät aiheet

 • Selvitys Pirkanmaan Osaava-ohjelman osaamisen kehittämishankkeesta: Pirkanmaalla on toiminut vuodesta 2010 lähtien OKM:n Osaava-ohjelman mukainen osaamisen kehittämishanke. Mukana on 13 vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Osaava päättyy 2017 ja tarkoituksenamme on tehdä 2015-2016 kaudella selvitys hankkeen tuloksista. Tutkimuskohteita on useita eli tutkittavaa riittää useammallekin graduntekijälle. (Lähetti: Merja Snellman, kehittämispäällikkö. Ahlmanin koulun säätiö, Oriveden Opisto.)
 • Opistojen henkilöstön laatukoulutus (CAF-arvioinnin käyttöönotto) sekä koulutuspalveluitten analysointi ja arviointi muuttuvassa palveluympäristössä. Opinnäytteessä on tarkoitus keskittyä sidosryhmien ja yhteistyötahojen – sekä olemassa olevien että potentiaalisten – käsitysten selvittämiseen opistojen toiminnasta, palvelujen toteuttamisesta, niihin kohdistuvista odotuksista esim. kuntien ja maakunnan uudessa roolituksessa ja toiveista opistojen toiminnalle (kysely ja/tai haastattelut).
  Aikataulu ja palkkio: hanke päättyy 31.12., mikä tulee huomioida esim. aineistonkeruun aikatauluttamisessa. Analyysiä ja raportointia voi jatkaa keväälle 2018 saakka. Hankkeen loppuraportti on jätettävä rahoittajalle viimeistään kesäkuussa 2018. Palkkiomahdollisuus 31.12.2016 saakka. (Kurikan setlementti/kansalaisopisto.)
 • Tutkimus laatu- ja kehittämishankkeesta, jossa ovat mukana Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kansalaisopistot.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Mitä konkreettista hyötyä kv-toiminnasta ja -hankkeista on ollut eri oppilaitosmuodoissa, erityisesti kansalaisopistoissa sekä muissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa?

3 Digitalisaation uhat ja mahdollisuudet kansalaisuudelle

 • Opetusmenetelmien kehittyminen mediayhteiskunnassa.
 • Tuntiopettajien pedagoginen ja aikuiskoulutuksen osaaminen ja valmiudet käyttää uusia opetusmenetelmiä, tuntiopettajien koulutussuunnitelman tekeminen.
 • Tehokas mainonta, parhaimmat markkinointikanavat kansanopistoissa?
 • Opiskelijan vaikutuskanavat: voi myös kehittää esimerkiksi toimintatutkimuksella mallin palautejärjestelmäksi.
 • Vst-organisaatioiden viestintä: millaisia malleja, mediasuhteet, kehitetään malli.

PDF Opinnäyteaiheiden listaus, toimintakausi 2017-19. Kauden pääteemana rakennemuutokset ja muuttuva kansalaisuus.

Käynnissä olevaa tutkimusta

Valmistunutta tutkimusta

Tutkimuksen tietopankkeja, tutkimusverkostoja ja tutkimusmedioita

Opinnäytetöiden aiheideoita kevät 2014 ja 2015 (PDF) & Yhteystietoliite (2014-15)

2 Replies to “Opinnäytetori”

 1. Aiheidea Kansanvalistusseuralta: analyysi Aikuiskasvatus-tiedelehden pääkirjoituksista ja niiden profiilista. Miten aikuiskasvatustieteen tehtävä määrittyy niiden valossa?

 2. Aihe Ahjolan kansalaisopistosta: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman eteneminen Ahjolan kansalaisopistossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *