Valmistuneita opinnäytteitä

Käynnissä olevaa tutkimusta

Opinnäytetutkimusta 1933-2018 (päivitetty 22.2.2018)

  • Laaja Excel-kooste Suomessa tehdystä vapaan (kansan)sivistystyön opinnäytetutkimuksesta. Aineiston on koonnut väitöskirjatutkija Jenni Pätäri (Tampereen yliopisto) osana väitöstutkimustaan sekä SVV-toimintaa.
  • Koostetta voi käyttää vapaasti omiin tarkoituksiin noudattaen asianmukaista viittauskäytäntöä.
  • Listaus ei ole kattava ja sitä täydennetään jatkuvasti. Erityisesti tuoreemman gradutasoisen tutkimuksen sekä ammattikorkeakouluissa tehdyn opinnäytetutkimuksen kartoitus on kesken. Päivitettävien tietojen osalta voi mielellään olla yhteydessä Jenni Pätäriin. SVV-ohjelmassa on toiveena kehittää aineiston pohjalta opinnäyteportaali, josta on mahdollista hakea alakohtaista tutkimustietoa. Myös siihen liittyvän kehittelyn, resurssien sekä yhteistyön osalta voi olla yhteydessä Pätäriin.
  • Aineisto sisältää tutkimusta eri tieteenaloilta, ei pelkästään kansansivistysopista tai aikuiskasvatuksen alalta. Osan yhteys vapaaseen (kansan)sivistystyöhön voi olla välillisempi kuin toisten.
  • Viittaustiedot: Pätäri, Jenni (2017). Kooste Suomessa tehdystä vapaan (kansan)sivistystyön opinnäytetutkimuksesta 1933-2017. Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistutkimusohjelma. Saatavilla osoitteesta <http://www.vapausjavastuu.fi/tietopankki/opinnaytetori/valmistuneita-opinnaytteita/>.

Väitöstutkimusta vapaasta (kansan)sivistystyöstä eri tieteenaloilta 1936-2018

(Kokoaja Jenni Pätäri, Tampereen yliopisto)

Vuosi Korkeakoulu Tutkijan nimi Opinnäytteen nimi
1. 2018 Åbo Akademi Pastuhov, Annika Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker.
2. 2017 Tampereen yliopisto Leino, Lea A study on the promotion of adults’ oral English communication and teacher development in liberal and tertiary education.
3. 2016 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Ojanen, Eero Henki ja sivistys. Paikallisuuden näkökulma J.V. Snellmanin ajattelussa Saima-lehden 1844–1846 Kuopiota käsittelevän aineiston valossa.
4. 2015 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Valkonen, Emilia ”Me myymme ja markkinoimme kursseja”. Markkinaorientaation piirteet kansalaisopistossa.
5. 2014 Turun yliopisto Uusitalo, Taina Elämä työläisnaisten hyväksi. Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen toimijuus 1900–1930. Tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä
6. 2013 Helsingin yliopisto Nurminen, Pertti Aatteesta ammatiksi – puoluetyötä ja punapääomaa. Julius Nurmisen ja Annan Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.
7. 2013 Helsingin yliopisto Ahola, Suvi Lukupiirien Suomi. Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupiirissä 2009.
8. 2013 Turun yliopisto Rantala, Heli Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussa
9. 2013 Tampereen yliopisto Mäkelä, Marianne Yhdenvertainen oikeus sivistykseen. Tutkimus sivistyksellisen yhdenvertaisuuden perusoikeuden sisällöstä erityisesti yhdenvertaisessa oikeudessa perusopetukseen, taiteen perusopetukseen ja kuntien kulttuuripalveluihin.
10. 2013 Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Rantanen, Saijaleena Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon.
11. 2013 Lappeenranta University of Technology Eloranta, Leena Innovation in a non-formal adult education organisation – multi-case study in four adult education centres.
12. 2012 Åbo Akademi Himmelroos, Staffan Det demokratiska samtalet. En studie av deliberativ demokrati i ett medborgarforum.
13. 2012 Åbo Akademi Bonäs, Johanna Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik? Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930.
14. 2012 Turun yliopisto Taneli, Matti Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta
15. 2012 Åbo Akademi Biskop, Gunnel Dansen för åskådare : intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet
16. 2011 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Niemelä, Seppo Sivistyminen. Sivistystarve ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa.
17. 2011 Helsingin yliopisto Ahokas, Minna Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla.
18. 2011 Tampereen yliopisto Ojala, Hanna Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa.
19. 2011 Helsingin yliopisto Lang, Tarja Myyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi: Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteen
20. 2010 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Pollari, Pirkko Vapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävissä vieraiden kielten opetuksessa.
21. 2010 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Matkaniemi, Tero Kuopiolainen uinti paikallisena ja kansallisena kansalaistoiminnan ilmiönä.
22. 2010 Turun yliopisto Perttula, Pekka Taloton talonpoika – maaton maalaisliittolainen. V.J. Sukselainen 1906-1945
23. 2010 Turun yliopisto Korkala, Siru Luottamuksen ilmeneminen alueellisissa yhteistyöverkostoissa
24. 2010 Turun yliopisto Rapeli, Lauri Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa.
25. 2009 Helsingin yliopisto Partanen, Pirkko ”Koko talo soi”. Klemetti-opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968.
26. 2009 Tampereen yliopisto Aatsinki, Ulla Tukkliikkeestä kommunismiin. Lapin työväenliikkeen radikalisoituminen ennen ja jälkeen 1918.
27. 2008 Turun yliopisto Zacheus, Tuomas Luonnonmukaisesta arkiliikunnasta liikunnan eriytymiseen. Suomalaiset liikuntasukupolvet ja liikuntakulttuurin muutos.
28. 2008 Oulun yliopisto Rehumäki, Pekka Tasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuun.
29. 2007 Helsingin yliopisto Seppälä, Mikko-Olavi Teatteri liikkeessä: Työväenteatterit Suomen teatterikentällä ja työväenliikkeessä kaksiteatterijärjestelmän syntyyn asti vuonna 1922.
30. 2006 Tampereen yliopisto Rasimus, Ari Uudet liikkeet – Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa.
31. 2006 Joensuun yliopisto Sivonen, Kirsti Itsekasvatus suomalaisena käsitteenä ja käytäntönä.
32. 2006 Jyväskylän yliopisto Ruuskanen, Esa Viholliskuviin ja viranomaisiin vetoamalla vaiennetut työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan liike sai nimismiehet ja maaherran sulkemaan 59 kommunistista työväentaloa Pohjois-Savossa vuosina 1930-1932.
33. 2005 Helsingin yliopisto Karppinen, Seija ”Mitä taide tekee käsityöstä?” Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi.
34. 2005 Helsingin yliopisto Tuomola-Karp, Päivi Laatu luottamuksen rakentamisena – laatukäsitys kansanopistossa.
35. 2005 Tampereen yliopisto Tuomi, Taina Omaehtoinen ryhmäopiskelu ja ammatillinen kehittyminen. Tutkimus kuntatyöntekijöiden opiskelusta ja ammattiliiton ohjauksellisesta tuesta.
36. 2004 Oulun yliopisto Kivelä, Ari Subjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaan.
37. 2003 Tampereen yliopisto Koskinen, Helena Pohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta? Suomalaisen kansanopiston toimintakulttuuri ja sen kansainvälisyys 2000-luvun alussa.
38. 2003 Helsingin yliopisto Parjo, Oili Koti on kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta 1907-1917.
39. 2003 Helsingin yliopisto Pousi, Airikki Nuori Ilmari Vaissi. Kasvun ja kehityksen vuodet suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1910-1939.
40. 2002 Tampereen yliopisto Jokinen, Jyrki Aikuisopettajan identiteetti: yksinäisestä sankariopettajasta tiimiytyneeseen yrittäjään?
41. 1998 Tampereen yliopisto Leistevuo, Arto Sosiaaliset motiivit ja sosiaalinen toiminta aikuisopiskelussa: kansalaisopiston opintoryhmiä koskeva empiirinen tutkimus.
42. 1998 Joensuun yliopisto Tuominen, Vesa ”Käy hehkuvin rinnoin, mielin puhtahin…”: Kansanopistohankkeet Pohjois-Karjalassa vuosina 1890-1934.
43. 1997 Helsingin yliopisto Ahteenmäki-Pelkonen, Leena Kriittinen näkemys itseohjautuvuudesta : systemaattinen analyysi Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksistä.
44. 1996 Tampereen yliopisto Sihvonen, Juha Sivistystä kaikille vai valituille? Kansalaisopistotoiminnan kehitys vapaasta kansanvalistustyöstä maksupalveluun.
45. 1993 Jyväskylän yliopisto Koro, Jukka Aikuinen oman oppimisensa ohjaajana : itseohjautuvuus, sen kehittyminen ja yhteys oppimistuloksiin kasvatustieteen avoimen korkeakouluopetuksen monimuotokokeilussa.
46. 1988 Åbo Akademi Ringbom, Åsa Societetshusen i storfurstendömet Finland.
47. 1982 Oulun yliopisto Siljander, Pauli N. F. S. Grundtvigin sivistysidea ja kansanopiston kasvatustavoitteet.
48. 1977 Tampereen yliopisto Mäki, Toivo Opiskelun tavoitteet ja jatkuvuus sekä opetuksen yhteissuunnittelu kansalaisopistoissa.
49. 1969 Tampereen yliopisto Alanen, Aulis Edistävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta: tutkimus aikuisten vapaista ryhmäopinnoista sosiaalisen osallistumisen muotona.
50. 1960 Yhteiskunnallinen korkeakoulu Jyrkilä, Faina Society and adjustment to old age: a sociological study on the attitude of society and the adjustment of the aged.
51. 1955 Yhteiskunnallinen korkeakoulu Huuhka, Kosti Talonpoikaisnuorison koulutie. Tutkimus talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä ja siihen vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910-1950.
52. 1936 Helsingin yliopisto Wilska, Matti Kansanopistoaatteen kehitys Suomessa vuosina 1868-1892.

Pro graduja eri tieteenaloilta 2010-2017

(Kokoaja Jenni Pätäri, Tampereen yliopisto)

Vuosi Korkeakoulu Tutkijan nimi Opinnäytteen nimi
1. 2017 Tampereen yliopisto Mäkelä, Jari Kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnan muodostuminen.
2. 2015 Turun yliopisto Salmela, Rosa Funktionaalisuus ja formaalisuus suomi toisena kielenä -opetuksessa. Opettajien ja opiskelijoiden haastattelukyselyn ja opiskelijoiden testitehtävän analyysi
3. 2015 Tampereen yliopisto Tuovinen, Antti Aikuisopiskelijoiden opiskeluorientaatiot: Tutkimuskohteena ammatilliset aikuisopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat.
4. 2014 Turun yliopisto Paavolainen, Anne  Itseä etsimässä – Nuoren identiteetti vapaaehtoistyössä
5. 2014 Helsingin yliopisto Hakoniemi, Elina Taistelua tiedon taltoin. Kansallinen ja kansainvälinen suomalaisen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen kansainvälisyyskasvatuksessa 1965–1978.
6. 2014 Åbo Akademi Ståhl, Matilda Kvinnor, datorspel och inlärning : en finlandssvensk syn på ett internationellt fenomen
7. 2014 Tampereen yliopisto Sinisalo, Maija Lähikuvassa kansalaisopiston tuntiopettaja.
8. 2014 Tampereen yliopisto Sipilä, Outi ”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle”. Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussa.
9. 2014 Tampereen yliopisto Hankala, Ullastiina ”Empatia, aito toisen hyväksyminen, arvostaminen, huumori, lämpö. Tän tyyppiset asiat, kyllä se näillä toimii ooppa sä missä hyvänsä. Eihän tää sinänsä oo vaikeeta jos tästä ei tee vaikeeta”: sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä
10. 2014 Helsingin yliopisto Hakoniemi, Elina Taistelua tiedon taltoin. Kansallinen ja kansainvälinen suomalaisen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen kansainvälisyyskasvatuksessa 1965–1978.
11. 2014 Helsingin yliopisto Rantanen, Mirjami Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa
12. 2013 Åbo Akademi Ahlbäck, Linda Liv och lärande : en narrativ studie kring livslångt lärande bortom ekonomi
13. 2013 Lapin yliopisto Hooli, Tarja Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma Tornion kansalaisopiston opiskelijoiden kokemana.
14. 2013 Helsingin yliopisto Luoma, Antti Kirkon Ulkomaanavun ja suomalaisten herätysliikejärjestöjen yhteistyö Inkerin kirkon rakentamisessa vuosina 1988 1993
15. 2013 Helsingin yliopisto Lahti, Emilia Siveelliset naiset, siveettömät miehet: Naisasialiikkeen vastustama kaksinaismoraali ja sille vastineeksi luodut ihanteet Koti ja yhteiskunta -lehdessä 1889–1893.
16. 2013 Helsingin yliopisto Enbom, Leena Työväentalolle vai seurahuoneelle? Työväen vapaa-ajantoiminta, politiikka ja vastarinta 1920- ja 1930-lukujen tehdasyhdyskunnassa.
17. 2013 Helsingin yliopisto Hänninen, Reetta Kansanvalistusta ja karamellipapereita. Suomalaisten passiivinen vastarinta kenraalikuvernöörin kanslian erikoisjaoston raporteissa 1900-1902.
18. 2013 Itä-Suomen yliopisto Kuittinen, Tiina ”Tahto toimia”. Toiminnallisuus Hull House -setlementissä.
19. 2013 Itä-Suomen yliopisto Paakkinen, Eeva ”Hurmosta ja hulluutta”. Mikkis-teatterilaisten teatteriharrastusmotiivit ja oppimiskokemukset.
20. 2013 Itä-Suomen yliopisto Miinin, Minttu Oppivan organisaation kulttuuri kansalaisopiston kontekstisa.
21. 2013 Itä-Suomen yliopisto Harju, Lassi Kansan aineellisen ja henkisen kehityksen puolesta. Johan Fredrik Hellmanin toiminta säätyvaltiopäivillä ja kirkolliskokouksissa 1897–1906.
22. 2013 Jyväskylän yliopisto Hölttä, Elina Nuorisojärjestöjen sisäinen demokratia, demokratiakasvatus ja osallistuminen.
23. 2013 Jyväskylän yliopisto Erkko, Suvi ”Elämäni paras vuosi” – Kansanopisto-opintojen rooli opiskelijan elämän nivelvaiheessa.
24. 2013 Jyväskylän yliopisto Pölkki, Satu (b) ”Yksi aikuinen vastaa viittä nuorta.” Ohjaus- ja neuvontatyön parissa työskentelevien käsityksiä aikuisuuden tuomista erityispiirteistä ohjaukseen.
25. 2013 Tampereen yliopisto Tanhuanpää, Lasse Lainsuojattomuudesta kunnanvaltuuston johtoon. Huhdin työväenyhdistys sisällissodan jälkeisessä Urjalassa 1919-1933.
26. 2013 Tampereen yliopisto Palmu, Saara-Maria Vasemmistonuorten ja Kokoomuksen Nuorten Liiton järjestöaktiivien ilmastonmuutosta koskeva tiedontarve, tiedonhankinta ja tiedonkäyttö.
27. 2013 Tampereen yliopisto Lappalainen, Kaisa Vapaa sivistystyö koulutuspoliittisessa ohjauksessa. Kansalaisopistojen opetushenkilöstön kehittäminen Osaava-ohjelmassa.
28. 2013 Tampereen yliopisto Honkala, Soile & Nissinen, Katja Voiko peukuttamalla muuttaa maailmaa? Sosiaalinen media kansalaisvaikuttamisessa – oppimisen paikka kansalaisjärjestöissä.
29. 2013 Tampereen yliopisto Kurhinen, Julia Sitten kun olen suomalainen… Venäjänkielisten maahanmuuttajien käsitykset kotoutumisesta.
30. 2013 Oulun yliopisto Ekdahl, Kaisa Puhallinorkesteriharrastuksen anti. Tapaustutkimus Ykspihlajan Työväen Soittajista.
31. 2013 Turun yliopisto Lindgren, Hannele Itämaisen tanssin opettajaksi kasvu ja kehittyminen
32. 2013 Turun yliopisto Odoumonhou, Heta Muutoksen avaimet. Tapaustutkimus opinnollisesta mielenterveyskuntoutuksesta
33. 2012 Helsingin yliopisto Penttilä, Anne-Maria Ketä kiinnostaa? Nuorten kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan.
34. 2012 Helsingin yliopisto Sarhimaa, Jutta Radikaaleja huivityttöjä? Demokraattinen kansalaisuus moderneissa demokratiateorioissa.
35. 2012 Helsingin yliopisto Englund, Nia Martat Reilun kaupan edistäjinä – marttojen mielipiteitä Reilusta kaupasta ja vapaaehtoistoiminnasta.
36. 2012 Helsingin yliopisto Ahola, Riku Toverit työväentalolta: Malmilaiset nuorisoaktiivit kansandemokraattisessa järjestöverkostossa 1940-luvulta 1960-luvulle.
37. 2012 Helsingin yliopisto Markkanen, Minna Kansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta: Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteet.
38. 2012 Itä-Suomen yliopisto Jämsén, Helena Kanssa-lainen. Kertomuksia aktiivisesta kansalaisuudesta.
39. 2012 Itä-Suomen yliopisto Taavitsainen, Ninni-Sisko Nuorten oma nuorisovaltuusto. Yksi polku aktiiviseen kansalaisuuteen? Kokemuksia Kotkan-Haminan seudulta.
40. 2012 Itä-Suomen yliopisto Torvinen, Heidi & Kujanpää, Piia Kätevät martat tekevi. Tekstiilityöartikkelit ja -ohjeet Marttaliiton lehdissä 1900-luvulta 2000-luvulle.
41. 2012 Itä-Suomen yliopisto Uljas, Iida-Maria ”No puhua sai ja kaikista huolehdittiin”. Ohjauksen palvelujärjestelyt Reisjärven kristillisessä opistossa.
42. 2012 Itä-Suomen yliopisto Kuusonen, Armi Aikuinen mies opiskelijana
43. 2012 Jyväskylän yliopisto Hellsten, Tanja Ikääntyneiden kokemuksia oppimisesta.
44. 2012 Jyväskylän yliopisto Lahtinen, Minna-Maria Vertaistuella verkkoon. Tutkimus ikääntyvien yliopiston tietotekniikkatutoreiden ohjauskokemuksista.
45. 2012 Jyväskylän yliopisto Kyttä, Jaana Alkiolaisuus nykypäivän nuorisoseurakasvatuksessa.
46. 2012 Jyväskylän yliopisto Kivioja, Karita Kitaransoiton alkeisopetus – Toimintatutkimus Jyväskylän seudun kansalaisopistossa.
47. 2012 Lapin yliopisto Mikkonen, Soila & Partanen, Elina ”Nyt se on se väylä löytyny” – Toimintatutkimus ikääntyvien yliopiston taidepiiristä.
48. 2012 Lapin yliopisto Lintupuro, Hanna Inkluusiota johtamassa: Inkluusion haasteet vapaan sivistystyön rehtoreille.
49. 2012 Oulun yliopisto Haverinen, Leena Yleviä ihanteita, päivittäistä pakinaa. Limingan kansanopiston Vesa-lehden kirjoittelu vuosina 1895-1962
50. 2012 Tampereen yliopisto Lauri, Sami Valistuksen sanansaattajat: Suomalaisen vapaan ja oikeutetun muurariuden historiakuva.
51. 2012 Tampereen yliopisto Ahonen, Pia-Marika Elämänhallintaa ja elämyksiä. Kansalaisopistossa opiskelevien eri-ikäisten naisten käsityölle antamat merkitykset.
52. 2012 Tampereen yliopisto Hällstén-Huuki, Tanja ”Ihminen tarvitsee ihmistä.” Kirjallisuuspiirin keskustelunanalyysiä: vuorovaikutus ja keskeiset teemat.
53. 2012 Tampereen yliopisto Kauppinen, Juha Hienostorouvia ja ”plebeijinaisia”. Naiskuva suomalaisten pilalehtien pilapiirroksissa 1898-1907.
54. 2012 Tampereen yliopisto Pätäri, Jenni Legitimaatiotulkintoja vapaasta sivistystyöstä. Diskurssianalyyttinen tutkimus.
55. 2012 Turun yliopisto Haltia, Maiju Nuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen.
56. 2012 Turun yliopisto Aitto-oja, Suvi Porin VPK 1863-1986. Erään kulttuuriperintöprosessin kehyskertomus.
57. 2012 Turun yliopisto Suni, Liisa Kokemuksia kansalaisopistojen esteettömyydestä. Kyselytutkimus vammaisille, kuuroille, erilaisille oppijoille ja pitkäaikaissairaille opiskelijoille.
58. 2012 Åbo Akademi Sell, Minna Du och Jag, Tillsammans: Kant och Lévinas om mellanmänskliga relationer
59. 2012 Åbo Akademi Ekqvist, Maria En bakgrund till Svensk-Finlands textilarkiv. En etnologisk analys av organisationsfältet kring och ideologier bakom hemslöjdsinsamlingen i Finlands svenskbygder omkring 1900-1939.
60. 2011 Helsingin yliopisto Alanko, Maria Kolmiulotteisena kerrottu opettajuus. Vapaan sivistystyön ranskan kielen opettajien tilanteisia tarinoita omasta urapolustaan, opettajuudestaan ja oppikirjan valinnastaan.
61. 2011 Helsingin yliopisto Onkalo, Rita Elinikäisen oppimisen ja edunvalvonnan kohtaanto : aikuiskoulutusinformaatio palkansaajakeskusjärjestöjen verkkosivustoilla
62. 2011 Itä-Suomen yliopisto Lukkarinen, Jani Autonomia ei löydy ydinkeskustasta. Essee yhteiskunnallisista liikkeistä, tilallisesta konfliktista ja hallintamentaliteetista.
63. 2011 Itä-Suomen yliopisto Kajos, Tapio Sosiaalialan kansalaisjärjestöt Euroopan unionissa.
64. 2011 Itä-Suomen yliopisto Hintikainen, Katja Kehityspolitiikan ruohonjuurella, kansalaisjärjestöt Suomen kehitysyhteistyössä 1974-2010.
65. 2011 Jyväskylän yliopisto Humisto, Taija Foucaultilainen näkökulma kansalaisyhteiskuntaan. Mihin sitä voi käyttää ja kannattaako se?
66. 2011 Jyväskylän yliopisto Malmivaara, Eveliina Komialta kirkolta – Ei palio muualta viittisi ollakaan. Sata vuotta ylistarolaista liikuntahistoriaa.
67. 2011 Jyväskylän yliopisto Rautio-Sipilä, Marie Urheiluseuratoimijoiden poikkeavat näkemykset Nuori Suomi ry:stä.
68. 2011 Jyväskylän yliopisto Auvinen, Mari Suomen Voimisteluliiton (Svoli) jäsenseurat terveyden edistämisen toimintaympäristönä.
69. 2011 Jyväskylän yliopisto Koivula, Eeva Vapaapalokunta – Kasvupaikka kansalaistoiminnalle 1838-1938.
70. 2011 Jyväskylän yliopisto Lappalainen, Anna-Maija ”Olen ylpeä puhallinorkkataustastani.” Rantasalmen puhallinorkesteri 1979-2009.
71. 2011 Jyväskylän yliopisto Mustonen, Ninna ”Hetkinen, hienoo! Otetaanko uudestaan?” – Opetuskokemuksia muusikkoperspektiivistä.
72. 2011 Jyväskylän yliopisto Tanskanen, Mailis Ikääntyminen ja tietotekniikan oppiminen: ”Kaikki uutta!”
73. 2011 Jyväskylän yliopisto Jäppinen, Oili Oppikirjat tavoitteiden tulkitsijoina ja tukijoina. Tekstitaidot aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetuissa suomen kielen oppikirjoissa.
74. 2011 Jyväskylän yliopisto Hyvönen, Pauliina Liikuntaneuvojien urapolut. Tutkimus Kisakallion Urheiluopistosta vuosina 2005 ja 2006 valmistuneiden liikuntaneuvojien urapoluista.
75. 2011 Lapin yliopisto Kautto, Anne Ponnistelua, nautintoa ja toimijuutta. Ikääntyneet opiskelijoina ja tutkijoina.
76. 2011 Oulun yliopisto Niemelä, Heidi ”Kirottu V.P.K. se aina hätään joutuu” – Oulun vapaaehtoinen palokunta vuosina 1874–1939.
77. 2011 Tampereen yliopisto Laitinen, Pirkko Senioriaktivismi – Harmaan kansalaistoiminnan uusi suunta?
78. 2011 Tampereen yliopisto Antinoja, Anu Kansalaisopistot mielikuvien markkinoilla.
79. 2011 Tampereen yliopisto Saaranen, Janne Kohti sivistymistä ja vapautumista. Suomalaisuuden rakentaminen Kansanvalistusseuran ja Työväen kalenterien elämäkertojen kautta 1900-1914.
80. 2011 Vaasan yliopisto Nurmi, Pirita Harrastusmahdollisuudet Lapuan kylissä. Nykytilanne ja toiveet tulevasta.
81. 2011 Vaasan yliopisto Niemelä, Pia Henkistä hyvinvointia lisäävät ja heikentävät tekijät ja organisaatioon sitoutuminen – tutkimuskohteena kansanopistot.
82. 2011 Åbo Akademi Ackrén, Ann-Britt De åländska marthorna – samhällsbyggare och kulturförvaltare
83. 2011 Åbo Akademi Turunen, Annika Vad är fritt bildningsarbete? En studie om den fria bildningens roll och framtid i Finland.
84. 2010 Åbo Akademi Nynäs, Isabella Invandring i ljuset av aktivt medborgarskap. En analys av regeringens invandrarpolitiska program.
85. 2010 Åbo Akademi Hästbacka, Elisabeth Funktionshindrade i ljuset av aktivt medborgarskap. En studie av finländska politikers syn på funktionshindrades delaktighet i samhället.
86. 2010 Lapin yliopisto Hakala, Elina Kehityksen prosessi vai hankkeen offensiivi – tapaustutkimus hankkeen vaikutuksista.
87. 2010 Helsingin yliopisto Lehto, Eliisa Konflikti, kokemuksellisuus ja työväen radikalismi poliittisten ryhmien välisissä suhteissa vuoden 1905 suurlakon vaiheilla Kangasalan maaseutupitäjässä.
88. 2010 Helsingin yliopisto Rassi, Johanna ”Ei kansa elä vain leivästä.” Suomen Taideyhdistys ja taiteen kannattajakunnan muotoutuminen Helsingissä 1846-1865.
89. 2010 Jyväskylän yliopisto Nieminen, Kirsi Työväenpuolueen ja työläisnaisten puolesta. Women’s Labour League vuodesta 1906 vuoden 1918 loppuun.
90. 2010 Itä-Suomen yliopisto Kekäläinen, Heikki Juantehtaan kuningaskunta. Työväenliike Juankoskella 1905–1915.
91. 2010 Jyväskylän yliopisto Leukumaa, Riikka Kansalaisjärjestöjen elävä tila. Tarkastelussa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n lausunnot ja kannanotot.
92. 2010 Oulun yliopisto Kapanen, Marja Oi hurmaa rytmin ja voimistelun. Oulun Kisa-Siskoista Oulun Voimisteluseuraksi 1930–2009.
93. 2010 Jyväskylän yliopisto Niskala, Niina Maineen ja tunnettuuden merkitys yhteishyvään pyrkivän organisaation legitimiteetin muodostumisessa.
94. 2010 Tampereen yliopisto Kauranen, Anne Rakkikoiria, asiantuntijoita vai palveluntuottajia? Kansalaisjärjestöjen merkitys, tehtävät ja suhde valtionhallintoon kehityspolitiikan alalla.
95. 2010 Turun yliopisto Lehtosaari, Rachel Liikunta kansainvälisenä kielenä. Maahanmuuttajien liikuntasuhde ja näkemyksiä liikunnan vaikutuksesta kotoutumiseen.
96. 2010 Turun yliopisto Jokinen, Mia-Maria Ohjausosaaminen ja -asiantuntijuus aikuiskoulutuksen kentällä. Tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden näkemyksiä ohjaustyössä tarvittavista kompetensseista nyt ja tulevaisuudessa.
97. 2010 Åbo Akademi Eriksson, Charlotta Ceremoniellt vanhelgande och familjaritet. Borgerskapets förhållande till tjänstefolket med exempel från Åbo 1890-1931.

Tallenna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *