Opinnäyteyhteistyö

Onko mielessäsi ajankohtaisia opinnäytetutkimusaiheita? Tai oletko kiinnostunut tekemään opinnäytetutkimuksesi vapaaseen sivistystyöhön liittyen? Tutkija tai harjoittelija haussa? Voit jättää meille myös harjoittelupaikkatarjouksia.

Ole suoraan yhteydessä SVV-professoreihin Hanna Toiviaiseen (TAU), Jyri Manniseen (UEF) tai Petri Saloon (ÅA), tai SVV-koordinaattoriin (ks. yhteystiedot).

Harjoitteluyhteistyötä

Esimerkiksi Ahjolan  kansalaisopistoon Tampereella haettiin opiskelijaharjoittelijaa töihin n. 3 kuukaudeksi  huhti-kesäkuussa 2018. Tehtävänä oli laatia kysely tuntiopettajille sekä otantamaisesti opiskelijoille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Vastausten pohjalta laadittiin oppilaitoksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ahjolan Setlementin suunnitelmaa käytettiin työn pohjana. Opiskelijalla tuli olla oikeus harjoittelutukeen yliopistolta.

TUTKIMUSAIHEITA VUOSI 2022

BILDNINGSALLIANSEN Aiheita, mm. maahanmuuttajakoulutusten hyötyjen arviointi, toiminnan taloudellinen tehokkuus ja vaikuttavuus, suomen- ja ruotsinkielisten kansanopistojen fuusioiden tutkiminen.

KANSANVALISTUSSEURA Aiheita, mm. erilaiset oppimisen muodot ja niiden muutos, kaupungistumisen vaikutus oppimiseen, ekososiaalinen osaaminen ja tietoisuus, osallisuus ja kohtaamiset, monitieteisyys ja poikkitieteiset näkökulmat, oppimisympäristö ja teknologia, johtaminen ja aikuiskasvatuksen/vst-kentän uudistuminen, vaikuttavuus ja talous.

KANSALAISOPISTOT Aiheita, mm. osaamisperusteisuus ja jatkuva oppiminen.

KANSANOPISTOT Aiheita, mm. kansanopistojen yhteiskunnalliset tehtävät (esim. maahanmuuttajakoulutus), kansanopistoille ominainen tavoite ”täyteen potentiaaliin kasvamisesta” eli miten aikuisopiskelijoita tuetaan oppimisvaikeuksissa, perustaitojen saavuttamisessa ja ns. ”oman jutun” löytämisessä, kansanopistopedagogiikka, sivistyspedagogiikka.

KESÄYLIOPISTOT Aiheita, mm. oman toimintaympäristön ja toiminnan alueellisuuden jäsentäminen, yhteistyösuhteet ja verkostoituminen (yhteistyö oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa), alueellinen koulutuspolitiikka tässä ajassa, kotoutumiseen liittyvät yhteiskunnalliset tehtävät.

OPINTOKESKUKSET Aiheita, mm. opintokeskusten vaikuttavuus ja hyödyt (ns. hyötyketju), maahanmuuttajien omien järjestöjen osallisuus opintokeskuksissa (tarpeet, hyödyt kotoutumiselle), työelämä ja jatkuva oppiminen (ml. perustaidot, osaamismerkit).

TJS Opintokeskus, Helsinki: Korkeasti koulutettujen ammatilliset edunvalvonta-asiat, työelämän muutokset ja/tai työssä jaksaminen (esimerkkeinä).

URHEILUOPISTOT Aiheita, mm. urheiluopistoja koskeva perustutkimus, asiakkaan kokemat liikunta-alan vapaan sivistystyön koulutuksen terveyshyödyt, liikunnanohjauksen merkitys eri väestöryhmien keskuudessa, vuorovaikutus ja tunnetietoisuuden kehittäminen liikunta-alan koulutuksessa, etäopetus liikunta-alalla, digitalisaatio, digivalmennus (mallin luominen?). (Yhteistyömahdollisuuksia myös lasten ja nuorten liikunnan/liikuntakasvatuksen tutkimuksessa.)

Katso myös