KOSI-hanke 2021-22

KONSENSUSKONFERENSSI SIVISTYKSEN TULEVAISUUDEN TIEKARTASTA 2021-2022

Alfred Kordelinin säätiön tukema KOSI-hanke on päättynyt. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille ja rahoittajalle!


KOSI-PROJEKTIN MATERIAALIT

Ural, Veli-Matti 2022. Konsensuskonferenssi Suomessa – Diskurssianalyysi. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. LINKKI

Pöhinää kylille 2022, raportti Orivedeltä

Emotions, agency & activism -työpaja 31.3. – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

Mariehamn – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

Orivesi – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

Ilmajoki – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

Kainuu, Mieslahti/Paltamo – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

Kokkola – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu

Muita KOSI-materiaaleja

Sammandrag redogorelsen integration

Eliassi artikel mellan tillhorighet


KOSI-hankkeessa järjestettiin työpajoja, joissa vapaan sivistystyön toimijat (kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, kesäyliopistot, urheiluopistot ja opintokeskukset), tutkijat, poliittiset päätöksentekijät ja kansalaisjärjestöjen edustajat kävivät dialogia sivistyksen tulevaisuuden paikallisesta ja valtakunnallisesta tiekartasta. Työpajoissa sivistystä lähestyttiin esimerkiksi planetaaristen kriisien, oikeudenmukaisuuden ja tieteen vastuullisuuden kautta. Työpajoissa käytettiin suomen, ruotsin ja/tai englannin kieltä alueellisten toiveiden mukaan ja niitä toteutettiin viidellä eri paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi yksi työpaja oli valtakunnallinen.

Projekti pyrki edistämään sivistyksellisesti ja planetaarisesti kestäviä ja vastuullisia rakenteita sekä osallisuutta alueellisella ja kansallisella tasolla. Se testasi vapaalle sivistystyölle uutta dialogista kehittämis- ja vaikuttamismenetelmää. Hankkeen tarkoituksena oli edistää elinikäisen oppimisen avaintaitoja: sosiaalisia taitoja (keskustelu, neuvottelu ja päätöksenteko) sekä medianlukutaitoa (tiedonhankinta, tiedon luotettavuus).

Konsensuskonferenssi-menetelmä on alun perin biotekniikan, lääketieteen ja ympäristötuotannon teknologiavaikutusten arviointiin kehitetty asiantuntija- ja maallikkoraatimalli (Blok 2007, 166), jota muovattiin KOSI-hankkeessa vapaaseen sivistystyöhön sopivaksi tunnustamalla kaikkien osallistujien erilainen, mutta hankkeen onnistumisen kannalta välttämätön asiantuntijuus. Alkuvaiheen suunnittelussa mukana olivat vapaan sivistystyön alueelliset toimijat, joiden kanssa työstettiin ideoita työpajoissa käsiteltävistä aiheista. Kuten virallisessa konsensuskonferenssissa, myös KOSI-hankkeessa työpajojen osallistujat saivat etukäteen tietoa työpajassa käsiteltävistä aiheista (ks. Anderson & Delborne & Kleinman 2012, 957). Työpajojen aikana kuultiin monitieteellisiä puheenvuoroja valituista aiheista, pienryhmissä käytiin keskustelua osallistujien ja puheenvuoroja pitäneiden henkilöiden välillä, ja työpajan lopussa rakennettiin konsensusta käsiteltävistä kysymyksistä (ks. Blok 2007, 167; Himmelroos 2017, 6.)

Konsensuskonferenssi soveltuu tutkijoiden mukaan yhteiskunnallisen dialogin ja yhteistutkimuksen apuvälineeksi, sillä se on deliberatiivinen prosessi, jossa tieteen, politiikan ja kansalaisten väliset suhteet ja asiantuntijuus voivat demokratisoitua (ks. esim. Blok 2007). Konsensuskonferenssin aikana on mahdollista oppia yhteiskunnassa tarvittavia tiedonhankintatapoja, motivoitua omaehtoiseen tiedonhakuun, jakaa tietoa muille asiantuntijan roolissa, kokea yhteisöllisyyttä yhteisen tavoitteen kautta sekä osallistua päätöksentekoon (Anderson ym. 2012, 965–968). Keskustelun eri osapuolet kokevat tulevansa arvostetuiksi ja erilaisia vaihtoehtoisia näkemyksiä pohditaan rinnakkain (Himmelroos 2017, 2).

Työpajojen teemoja ovat mm.

  • Väestö
  • Tulevaisuuden työ
  • Kotoutuminen
  • Kansalaisyhteiskunta ja demokratia
  • Metsä ja omistajuus

Tämän sivun alavalikosta pääset tarkemmin tutustumaan paikallisiin työpajoihin. Sivuilta löytyvät myös työpajojen ohjelmat, puheenvuorot, suositukset sekä uutisartikkeleita aiheesta.


KOSI-hankkeen kuulumisia vuodelta 2021


Hankkeen rahoittaja